Europos ieškinys dėl nedidelių sumų

Jei skolininkas yra bet kurioje kitoje Europos sąjungos valstybėje, taip pat patartina susidariusiai skolai susigrąžinti kreiptis į teismą Lietuvoje su ieškiniu dėl nedidelės sumos. Apie šį instrumentą plačiau:

Kas tai yra?

Europos ieškinys dėl nedidelių sumų skirtas nedidelėms, iki 2000 Eurų sumoms išieškoti iš kitoje Eurpos Sąjungoje esančio skolininko. 2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti tokių civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimą. Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Ieškovas pradeda Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą užpildydamas standartinę ieškinio formą ir pateikdamas ją kompetentingam teismui tiesiogiai, paštu arba kitomis tai valstybei narei, kurioje pradedama procedūra, priimtinomis ryšio priemonėmis (faksu arba elektroniniu paštu). Į ieškinio formą įtraukiamas ieškinį pagrindžiančių įrodymų aprašymas ir reikiamais atvejais pridedami kiti susiję pagrindžiantys dokumentai. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai teismo nuomone būtinas žodinis nagrinėjimas. Formos turi būti užpildytos tos šalies, į kurios teismą kreipiamasi, kalba.

Jei atsakovas nepateikia prieštaravimų, per 30 dienų teismas išduoda mokėjimo įsakymą ieškinio sumai, kuris vykdytinas visose ES valstybėse.

Kiek tai kainuoja?

Bylinėjimosi išlaidas padengia pralaimėjusi šalis. Jos nustatomos pagal nacionalinės teisės aktus. Pavyzdžiui, Latvijoje žyminis mokestis yra 15% nuo ieškinio sumos bet ne mažiau nei 71,14 eurų, Estijoje – priklausomai nuo ieškinio sumos (apytiksliai nuo 20% iki 5%). Teismas taip pat gali įpareigoti pralaimėjusią šalį padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, pavyzdžiui, kitos šalies advokato ar kito teisės specialisto atstovavimo arba dokumentų įteikimo ar vertimo išlaidas, kurios yra proporcingos ieškinio sumai arba kurios buvo neišvengiamai patirtos.

Kokia nauda verslui?

Europos ieškinio dėl nedidelių sumų nauda verslui yra greitas ir aiškus tokių bylų nagrinėjimo procesas. Dažniausiai praktikoje nedidelės skolos nėra ginčijamos, kadangi tai yra neapmokėtos sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas. Jei skolininkas jums nėra pateikęs pretenzijų dėl suteiktų paslaugų – vargu ar jis turės prieštaravimų dėl susidariusios skolos.

Antrasis tokios procedūros privalumas – nereikia kreiptis į užsienio teisininkus ar advokatų kontoras, kurios kreiptųsi į atitinkamą bendrosios kompetencijos teismą.

Taikant šią procedūrą nereikalaujama atvykti į teismą. Ieškovui tereikia pateikti standartinės formos prašymą. Teismas surengia žodinį nagrinėjimą, jei mano, kad tai yra reikalinga arba jei to prašo kuri nors šalis. Teismas tokį prašymą gali atmesti, jei mano, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žodinis nagrinėjimas teisingam bylos nagrinėjimui akivaizdžiai nėra būtinas. Ieškinio atmetimo motyvai pateikiami raštu. Atmetimo negalima atskirai užginčyti. Teismas gali surengti žodinį nagrinėjimą naudodamas vaizdo konferenciją arba kitas ryšių technologijas, jei turima techninių priemonių. Praktikoje žodinis nagrinėjimas taikomas ypač retai.

Tarp šios procedūros privalumų verslui galima paminėti ir tai, jog teismo sprendimas be papildomų patvirtinimo procedūrų vykdytinas bet kurioje ES valstybėje, išskyrus, kaip jau minėta, Daniją. Visas reglamento tekstas – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN