Privatumo politika

1. Privatumo politikos paskirtis

1.1. Šioje Privatumo politikoje yra nurodytos Interneto svetainės Vartotojų teisės, Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai.

1.2. Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje pateikti Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

1.3. Vartotojas Interneto svetainėje pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad jie būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

2. Vartojamos sąvokos

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

„Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

„Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

„Duomenų tvarkytojas“ yra Duomenų valdytojo Partneriai, taip pat kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

„Duomenų valdytojas“ yra MB „Atleido“, įmonės kodas 304722597, buveinė registruota adresu Polocko g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

„Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra www.nemoka.lt.

„nemoka.lt Platforma„ – Duomenų valdytojo prižiūrima ir administruojama sistema, esanti Interneto svetainėje, kurios pagalba klientas, tinkamai užpildęs užklausą, už nurodytą mokestį gauna atlygintines teisines paslaugas.

„Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

„Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

„Vartotojas“ yra fizinis asmuo (klientas ir teisininkas), kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje užsiregistravo pateikdamas savo Asmens duomenis.

2.2. Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra aiškinamos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodąčia .

3. Tvarkomi asmens duomenys
3.1. Vartotojas, norėdamas naudotis neomka.lt Platforma, Duomenų valdytojui privalopateikti šiuos Asmens duomenis:
· Vardas
· Pavardė
· El. pašto adresas

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimas. Vartotojas privalo pateikti savo asmens duomenis, norėdamas gauti paslaugas nemoka.lt sistemoje. Vartotojas pats atsako už papildomą informaciją, pateikiamą jo pridedamuose dokumentuose. Duomenų valdytojas įsipareigoja neperleisti šių duomenų jokiems asmenims, iškskyrus Paslaugos teikėjams – advokatams arba advokato padėjėjams, sudariusiems Teisinių paslaugų sutartį su nemoka.lt

4.1.2. Susisiekimas. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojų turimus klausimus ar prašymus.

5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

5.2.1. Duomenų valdytojo paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo Duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);

5.2.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;

5.2.3. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

5.2.4. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Jokie slapukai nemoka.lt platformoje nenaudojami.

7. Duomenų saugojimo terminai

7.1. Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

7.2. Duomenų valdytojas Vartotojų Duomenis tvarko 3 (tris) metus nuo Vartotojo sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimo.

8. Vartotojų teisės

8.1. Vartotojai naudodamiesi Interneto svetaine turi teisę:

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

8.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

8.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

8.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

8.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą;

8.2. Visus su Privatumo politika susijusius prašymus Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje apačioje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).

8.3. Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.

8.4. Duomenų valdytojas, gavęs Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti, nurodydamas atsisakymo motyvus. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.5. Vartotojui pateikus prašymą ištrinti jo Asmens duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja juos ištrinti, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

8.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.5.2. Vartotojas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

8.5.3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

8.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

8.6. Duomenų valdytojas apriboja Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

8.6.1. Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

8.6.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

8.6.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos 4 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.6.4. Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis.

8.7. Vartotojas turi teisę persiųsti apie jį turimus Duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

8.7.1. Duomenų tvarkymas yra grindžiamas Vartotojo Sutikimu arba sutartimi; ir

8.7.2. Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

8.8. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti https://www.ada.lt/”.

9. Pakeitimai

9.1. Duomenų valdytojas turi teisę atnaujinti bei pakeisti šios Privatumo politikos nuostatas.

9.2. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams Duomenų valdytojas turi teisę pranešti apie jos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis ir / ar Interneto svetainėje. Paskelbtas Privatumo politikos pakeitimas įsigalioja praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje ar el. laiško išsiuntimo Vartotojams dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie per nurodytą terminą neišreiškė nesutikimo su tokiu pakeitimu.

10. Kontaktinė informacija
Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus Vartotojai gali siųsti toliau nurodytais kontaktais:
Siunčiant paštu – Polocko g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Siunčiant el. paštu: info@nemoka.lt

 

/Atnaujinta 2020-06-15/