Europos mokėjimo įsakymas

Jei skolininkas yra bet kurioje kitoje Europos sąjungos valstybėje, taip pat patartina susidariusiai skolai susigrąžinti, jei ji didesnė nei 2000 EUR, kreiptis į teismą Lietuvoje su pareiškimu dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo. Apie šį instrumentą plačiau:

Kas tai yra?

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, kreditoriams sudaroma galimybė patenkinti neginčytinus civilinius ir komercinius reikalavimus laikantis vienodos tvarkos – naudojant standartines formas. Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Europos mokėjimo įsakymo procedūros nustatymo paskirtis – išieškoti konkrečias pinigų sumas, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs tuo metu, kai pateikiamas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

Pagal šią procedūrą nereikalaujama atvykti į teismą. Ieškovui tereikia pateikti prašymą užpildant prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Jam nereikia atlikti jokių kitų formalumų ar imtis veiksmų, kad procedūra vyktų toliau.
Prašyme ieškovas pareiškia, kad pateikiama informacija jo žiniomis ir įsitikinimu yra teisinga, ir kad jis patvirtina, jog dėl bet kokio tyčinio neteisingo pareiškimo gali būti taikomos kilmės valstybės narės teisėje numatytos sankcijos. Prašymas turi būti užpildytas tos šalies, į kurios teismą kreipiamasi, kalba.

Gavęs užpildytą prašymo formą, teismas išnagrinėja prašymą ir, jeigu forma užpildyta tinkamai, išduoda Europos mokėjimo įsakymą, nurodydamas skolininkui arba sumokėti įsakyme nurodytą sumą, arba pateikti prieštaravimus. Terminas, per kurį skolininkas gali sumokėti Europos mokėjimo įsakymu reikalaujamą sumą arba pareikšti prieštaravimus, visose ES valstybėse narėse negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu atsakovas per šį laiką nepateikia prieštaravimo, Europos mokėjimo įsakymo kopija ir prireikus vertimas nusiunčiami tos valstybės narės, kurioje įsakymas turi būti vykdomas, vykdymo institucijoms. Europos mokėjimo Įsakymas vykdomas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jis vykdomas, nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis. Europos mokėjimo įsakymą visose šalyse išduoda teismai, išskyrus Vengriją, kurioje mokėjimo įsakymo procedūros kompetencija priklauso (civilinės teisės) notarams.

Europos mokėjimo įsakymas išduodamas tarptautinėse bylose, t. y. kai skolininkas ir kreditorius įsteigti skirtingose valstybėse. Sprendimas, priimtas vienoje valstybėje narėje taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Kiek tai kainuoja?

Ieškovas, nusprendęs kreiptis į teismą dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo, privalo sumokėti žyminį mokestį. Žyminis mokestis nustatomas pagal ES šalyje narėje galiojančias civilinio proceso taisykles. Pavyzdžiui, Latvijoje jis vyrauja nuo 314 eurų plius 2,5% nuo sumos, viršijančios 1423 Eurų, iki 3544 eurų plius 0.05% nuo sumos, viršijančios 711787 eurų – priklausomai nuo ieškinio sumos. Kiekvienoje ES šalyje narėje taikomos tos valstybės taisyklės nustatant žyminio mokesčio sumą. Teikdamas prašymą išduoti Europos mokėjimo nurodymą, ieškovas taip pat gali prašyti teismo priteisti iš atsakovo ir palūkanas, ir sutartines netesybas, ir išlaidas.

Kokia nauda verslui?

Panašiai kaip ir Europos ieškinio dėl nedidelių sumų atveju, verslui nauda akivaizdi: nereikia kreiptis į užsienio teisininkus, taikomi aiškūs bylos nagrinėjimo terminai, paprastesnis įsakymo vykdymas, taupomas laikas.

Visas reglamento tekstas – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1896&from=LT