Nutekėjo mano CityBee duomenys. Ar turiu teisę į kompensaciją?

Šiuo metu sulaukiame ne vienos užklausos dėl kompensacijų, susijusių su neseniai nutekintais daugybės vienos automobilių trumpalaikės nuomos įmonių vartotojų duomenimis. Vartotojai teiraujasi, kokio dydžio kompensacijas galima prisiteisti iš šios įmonės dėl to, kad buvo nutekinti jautrūs asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė ir netgi asmens kodas.

Trumpai paaiškiname, kad kompensacija šiuo atveju priklauso kiekvienam vartotojui, kiurio duomenys buvo nutekinti, jei:

  • Kilo turtinė žala

Pavyzdžiui, po šio įvykio kitas asmuo, pasinaudodamas jūsų duomenimis, jūsų asmens duomenimis prisiėmė kokį nors turtinį įsipareigojimą ar įsigijo turtą išsimokėtinai ir t.t. ir tai sietina su duomenimis, kurie paviešinti dėl duomenų valdytojo kaltės.

Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

Pažymėtina, kad asmens duomenų valdytojo atsakomybė už jam patikėtų ir surinktų asmens duomenų neapsaugojimą, dėl ko šie duomenys buvo pagrobti ir paviešinti, yra deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.263 straipsnis).

Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Neteisėtais veiksmais gali būti laikoma ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 54 straipsnio 1 dalį atlyginama ne tik turtinė žala, bet ir neturtinė žala. Apie ją toliau.

  • Kilo neturtinė žala

Įstatymas reglamentuoja, kad neturtinė žala nustatoma pagal CK 6. 250 straipsnyje nurodytus kriterijus, t. y. kaip: asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala tai dvasinė skriauda, kurios neįmanoma tiksliai materialiai įvertinti, ją galima tik iš dalies kompensuoti. Piniginės kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis yra kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui negali atstoti nei pinigai, nei kitas materialus turtas. Fiziniam asmeniui neturtinė žala padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, sukeliančiais kančias. Pažymėtina, kad asmuo tai vertina ir ateities požiūriu, kaip patirtas stresas paveiks tolimesnę jo gyvenimo kokybę, gerą vardą, sveikatą ir pan.

Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymą, kaip ir atlyginimo teisinius pagrindus, lemia šios žalos prigimtis ir objektas. Priteisiamas neturtinės žalos dydis nustatomas visų pirma atsižvelgiant į kompensacinę neturtinės žalos paskirtį ir remiantis teisingo neturtinės žalos atlyginimo idėja (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2012). Neturtinės žalos dydis išreikštas pinigais, skirtingai nei atlyginant turtinę žalą, neturėtų būti įrodinėjamas, o yra nustatomas teismo pagal konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą. Kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatyti įstatyme (CK 6.250 straipsnio 2 dalis), tačiau šioje teisės normoje nepateiktas išsamus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų sąrašas, nes atsižvelgęs į bylos aplinkybes teismas gali pripažinti reikšmingais ir kitus kriterijus.

Neturtinės žalos atlyginimo klausimas kiekvieną kartą vertinamas individualiai. Jei turite aiškių įrodymų, kad šis nutekinimas galėjo jums sukelti ir neturtinės žalos, prašome kreiptis individualiai užpildant mūsų užklausos formą.  

Ką daryti, jei jūsų duomenys nutekinti?

Jei jūsų duomenys nutekinti ir tai žinote, rekomenduotina:

  • pranešti apie tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informacija ir skundo forma pateikiama Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos puslapyje:

https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas

  • Stebėti viešą informaciją apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliksimą tyrimą, susijusį su šiuo duomenų nutekėjimu, ir jo rezultatus.

Jei bus pripažinta, kad duomenys nutekėjo dėl duomenų valdytojo kaltės, tai bus pagrindas kreiptis dėl žalos atlyginimo. Tačiau, kaip ir minėta, žala turi būti reali.

  • Kreiptis dėl žalos priteisimo.

Jei jums aiškiai dėl to kilo žala ir ją galite įrodyti, bet kada kreiptis dėl žalos atlyginimo užpildant mūsų užklausos formą. Formoje prašome aprašyti, kokią konkrečiai žalą patyrėte. Rekomenduosime geriausią būdą kompensacijai prisiteisti.